VIDEON PERUSKURSSI PV 4


ELOKUVAN ANALYYSI


Kolme ryhmää:

Eräs tapa jakaa elokuvat:

Analysoitaessa elokuvaa voidaan kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

Tekniikka ja ilmaisu: Kameratyö (etäisyydet, kuvakulmat, polttovälit...) Valaisu. Värit. Sommittelu. Editointi. Ääni. Musiikki, tehosteet. Näytteleminen.

Aihe: Kulttuuri (miten-kuka-missä). Henkilökuva. Rikos ja rangaistus. Politiikka. Mieskuva. Naiskuva. Miehen ja naisen suhde toisiinsa.

Muita: Epätyypillisyys kerronnassa. Lajityyppi eli genre. Miten elokuva eroaa tekijöiden muista töistä.DRAMATURGIA


Videon dramaturgia:

Dramaturgia = draamallinen rakenne, näytelmäteoria. Peruselementtejä ovat tapahtumat, henkilöhahmot ja juoni, johon ne sijoittuvat aika-akselilla.

Historiaa:

Ensimmäisissä elokuvassa ei ollut käsikirjoitusta: Todellisuuden taltiointi -> kuvattavan tapahtuman rakentaminen elokuvaa varten -> käsikirjoitus.

Elokuvan historian alussa dramaturgia oli tiukasti luokkasidonnaista (varieteen perinne). Elokuva oli työväestön huvitus, joka koettiin halpa-arvoisena. Arvostus vaikutti sisältöön ja muotoon.

Perinteinen DRAAMA elokuvassa: Jaksot seuraavat aaltomaisesti. Dramaturgia suunnitellaan nousevan ja laskevan intensiteetin varaan.

Tarinan sisäinen dynamiikka: Tuli huomatuksi, tärkeäksi. Lait, säännöt.

Mitä video on tänään? Television lapsi, joka opettelee elokuvan kieltä (?!). Elokuvan ilmaisutyyli oli saavuttanut kerrontatyylinsä ennen 2. maailmansotaa. Kerrontatyyli: katsoja osasi odottaa, tiesi mitä elokuvassa on -> tapahtumien syy ja seuraus. Elokuvan konventio - sopimukset, perinteet.

Tarina: Henkilökohtainen kokemus - käsitys siitä miten tarina kerrotaan. Jotakin tapahtuu jossakin. => Dramaturginen rakenne, tapa millä kerrotaan, kerronta.


HYVÄ TARINA ILMAN LUJAA DRAMATURGIAA ON KAOOTTINEN JA TEHOTON. SE TAPPAA KATSOJAN MIELENKIINNON AIHEESEEN.


PERINTEINEN ELOKUVAN DRAMATURGIARAKENNE:

Alku:

Alkusysäys: Herättää katsojat. Saadaan kiinnostumaan. Intensiteetti korkea. Viritellään konflikti.

Esittelyjakso: Intellektuaalinen jakso. Esitellään faktat, miljöö, henkilöt. Esitellään konflikti.


V1k4

Keskikohta:

Syventävä jakso: Alitajuaminen. Tunteisiin vetoava. Ongelmien käsittely.

Ristiriitojen kärjistyminen: Tilanne kiristyy äärimmilleen. Ennen kliimaksia kaikki sivujuonet päättyvät!!!

Loppu:

Ratkaisu: Tilanne laukeaa. Kaikki kysymykset ratkeavat.

Häivytys: Toipumisaikaa yleisölle.


 

Draama toimii:

Veto - vastaveto - veto....

Videolla ja videokerronnalla on oma muotonsa, kuten muillakin taidemuodoilla. Eri mediat eroavat toisistaan ulkoisten muotojensa osalta (mm. katsomisympäristö). Jos videolla ei ole muotoa, se täytyy luoda muistaen traditiot, lait ja konventiot. Muista videon sidosryhmät: tv, videoelokuva, mainokset, reportaasit - muut videotekniikalla toteutettavat ohjelmatyypit.


Ilmaisukielten löytämisen vaaroja:

Voi johtaa epätoivoiseen omaperäisyyden hakuun, jonka ilmenemismuotoja voivat olla: Epämääräinen ilmaisu. Kerronnallinen temppuilu. Tarpeeton vaikeatajuisuus.MIKÄ TEKEE ELOKUVAN?


Konflikti: Joku tahtoo jotakin. Toinen ei anna. Mitä suurempi päämäärä, sitä suuremmat esteet -> dramatiikka.

Pääväittämä: Pitää elokuvan liikkeessä. Hyvän ja pahan taistelu. Kaikki mikä ei tuo pääväittämää, on turhaa.

Katalyytit: antavat lisäinformaatiota, taustoittavat ja luovat tarinaan sille ominaista atmosfääriä.

Orkestrointi, roolijako:

1. Päähenkilö: Henkilö jolle tapahtuu. Tapahtuu muutos 0 - 100%. Oma tahto toiminnan jatkamisesta.

2. Riivaaja (rivande person): Juoniva päähenkilö. Ei tarvitse olla paha. Pitää tapahtumat liikkeellä.

3. Sankari: Pitää taistelua yllä, kunnes päähenkilö voi ottaa vastuun. Tapahtuu kehitystä päähenkilön mukana n. 70%. Edelliset roolit löytyvät yleensä elokuvasta joko yhdistyneinä tai erikseen.

4. Peili: Heijastaa päähenkilön muutosta.

5. Varjo: Täydentää päähenkilön ominaisuuksia, sidekick.

6. "Viiden minuutin vierailu": Koominen - tähtivierailu. Ei varsinaisesti liity tarinaan vaikka joskus saattaakin tarjota syventävää tietoa.


Teksti - piiloteksti: Pinnanalaisia latauksia. Tahdon suunta.

Tilanne: Lähtökohta, joka purkautuu toiminnaksi. Kuka, mitä, missä, milloin...

Tavoite: Pyrkii tavoitetta kohti.

Jännite: Katsoja tietää päähenkilöä paremmin mitkä kohtalot odottavat, katsoja jännittää päähenkilön puolesta.

Takautumat: Elokuvan toiminta keskeytetään ja siirrytään aikaisempiin tapahtumiin jotka selvittävät nykyisyyttä.

Editoinnin tehtävistä: Otosten yhdistämistä. Valinta: tekninen, ilmaisullinen. Kolmessa vaiheessa: käsikirjoitettaessa, kuvattaessa, jälkikäsittelyssä. Kuva ja ääni sommitellaan ymmärrettäväksi teemaksi. Lähtökohtana katsoja; ymmärtää ja saa vaikutelmia. Selkeä esitystapa A ja O.

Jatkuvuus ja sujuvuus: Klaffivirheet. Rajaukset. Suojaviiva. Huomiopiste (liike on huomiopiste!!!). Äänen jatkuvuus.

Mise-en-scène: Elokuvantekijän työkalut hallita elokuvan visuaalista lopputulosta - ns. näyttämöllepano: tapahtumaympäristö, puvustus, maskeeraus, muotoileva valaistus sekä kuvassa tapahtuva liike.

Siirtymät:

Pienet: Otoksesta toiseen, samassa ajassa ja paikassa suoralla leikkauksella.

Keskisuuret: Jatkoleikkaus: A1 - A2 - A3... Toistoleikkaus: A - B - A ... Siirtoliitos: A - AB - B ... Vastaa kirjallisuuden kappalejakoa.

Suuret: Leikkaus uuteen aiheeseen. Himmennykset, miksaukset, wipet, sviipit... Vastaa kirjallisuuden lukujakoa.

Elokuvan rakenne-osat:

Koko teos. Jaksot (alku, keskiosa, loppu). Kohtaukset. Otokset.

Sama rakenne pätee mihin tahansa dramaturgisesti rakennettuun ohjelmaan.
 

Esimerkkinä uutiset:

Leadit + tunnus. Pääuutiset. Ulkomaan uutiset. Kotimaan uutiset. Säätila. Urheilu. Eri urheilulajit. Selostaja esittelee jutun Kuvanauha ottelusta: 1. maali, 2. maali ...IDEOINTI

Idea on usein ryhmätyön tulosta.

Kaikki ideat paperille - ideageneraattori: Jokainen esittää ja kirjaa ylös omat ideansa, jonka jälkeen niistä annetaan kollektiivisesti kritiikki. Hyviä ideoita tai niiden osia kierrätetään edelleen.

Ryhmädynamiikka ja roolitus ideointitilanteessa:

 • idearuisku, joka heittää kritiikittömästi ideoita.
 • asiantuntija, joka kertoo mikä on käytännössä mahdollista, ja miten.
 • loogikko, joka hahmottelee toteuttamiskelpoisen lähestymistavan.
 • Ideaa on hyvä testata ns. tavallisella kuluttajalla, joka esittää "tyhmiä kysymyksiä".

  Huomioitavia asioita:

 • Aiheen asiasisältö.
 • Tilaajan toiveet.
 • Pyritään kirkastamaan asian ydin.
 • Syntyy mielikuva lopputuloksesta.
 • Lähtökohtana kohderyhmä - eri näkökulmia.
 • Asiakkaan ja tekijän vuorovaikutus - ryhmän sisäinen vuorovaikutus.

 • Hyvän ohjelman tekoon vaaditaan käsikirjoituksen kannalta:  OHJELMASTA

  Montaasi - elävien kuvien ja äänien sommittelua.

  Kaksi aikatekijää:

  Hahmotus - ohjelman rakenne:

  Osajako, tapahtumajako - mikä on pääväittämä, miten se saavutetaan.

  Karsitaan ylimääräiset tapahtumat.

  Hahmotellaan rakenne; alku - keskikohta - loppu. Esitysjärjestys.

  Hahmotellaan aika-akseli ja tarvittavat tapahtumat sille.  VIDEON LAJEJA:

  Todellisuushakuinen video, "häävideo": Todellisuus itse, sinänsä. Jäljennös todellisuudesta. Objektiivinen aistihavainto. Varustettu todellisuuden tunnusmerkeillä - realistinen.

  Kertova video, "prosessivideo" - miten jokin tehdään: Alkeellisin muoto, sanotaan tallenteeksi - ei juurikaan luovaa panosta. Tieteellinen kuvaus. Oman elämänpiirin tallenteet. Uutisten visualisointi. Huom: kuvaustilanteessa kuitenkin käytettävä luovuutta oleellisen sisällön tuomiseksi esiin.

  Opetusvideo: Oltava kohderyhmä. Rajattu aihekokonaisuus. On pelkistetysti/yksiselitteisesti tehty. Sisältää tietoa, selventäviä haastatteluja, esimerkkitapauksia....

  Tiedollinen video, "ihmeellinen luonto": Yleispätevämpi kuin opetusvideo. Käsittelytapa kriittinen ja analyyttinen.

  Tiedottava video, tietoisku: Kohderyhmänä suuri yleisö. Perusasioihin tukeutuva. Perustuu ns. tosiasioihin.

  Dokumenttivideo: Kuvataan todellista elämää, mutta käyttämällä yksityiskohtia siitä. Tulkinta. Laajennetaan kerrontaa tulkinnaksi. Tyylilajeja: Silminnäkijä - uutistyyppinen. Tapatutkimus - käsittelee yksilön/pienryhmän tilannetta, olosuhteita ja elämää. Laajempi tutkimus - suuret joukot. Fiktiivinen dokumentti - näytelmällinen, käyttää materiaalinaan todellisuutta. Autenttinen vaikutelma.  HENKILÖOHJAUS

  Tutkitaan ja tarkkaillaan ihmisiä:

 • Sisäinen olemus ja luonne.
 • Ulkoinen olemus ja ulkonäkö.
 • Tiedostetaan että normaaliotos, eli syntyvä kuvainformaatio, ei ole sama todellisuus vaan sen representaatio (esitys todellisuudesta, versio).
 • Tämä saattaa vaatia kohtaukselta liioittelua tai keskittymistä olennaiseen - sopivassa suhteessa. Näyttelijä ymmärtää kameran näkökulman.
 • Hyvä ohjaaja saa enemmän irti näyttelijästä ja tilanteesta - ohjaajan piilevät ominaisuudet - vaisto.

  Ohjaajan huomioitava:

  Esiintyjän ulkoinen olemus: Huomaa silmällä - ohjaajan oivallus. Tässä ja nyt. Henkilön koko ja asennot. Ikä, sukupuoli, pukeutuminen, yhteiskunnallinen asema...
 • Värit: kokeiltava eri vaihtoehtoja, vaatteista voi huomauttaa.

  Sisäinen olemus: Meillä kaikilla on piileviä ominaisuuksia. Houkutellaan esille sisäinen persoona: silmien pilke, eleet, ilmeet, positiiviset- ja negatiiviset luonteenpiirteet.

  Kuvattavan suullinen ilmaisu: Äänen voimakkuus. Äänen korkeus. Puhenopeus. Puhevoimakkuus. 90% suomalaisista puhuu liian korkealta (P. Huotari). Taukoja oltava, jotta editointi on helpompaa.

  Ohjaajan suoritettava: Huomattujen virheiden korjaaminen. Useita otoksia. Ennen ottoja rentoutus ja rohkaisu: "runsaasti aikaa" tai "voidaan ottaa uusiksi". Kysymys: miten näkyy harrastajamainen ohjaus?


  Copyright Pekka Ranta 2002

  Go back